Aktywni na rynku pracy – wsparcie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej w województwie kujawsko – pomorskim

Project Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Canvi S.C. A. Umińska, K. Kościukiewicz realizuje projekt “Aktywni na rynku pracy – wsparcie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej w województwie kujawsko – pomorskim”, dofinansowany z Funduszy Europejskich (Poddziałanie RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), który jest skierowany do 100 osób w wieku powyżej 29 lat, tj. osób, które ukończyły 30 rok życia (łącznie z dniem 30-tych urodzin), pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
 • pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
 • ubogich pracujących.

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (których termin upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. W przypadku osób ubogich pracujących ich zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby te zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.  

Kryteria dostępu obligatoryjne dla wszystkich uczestników:

 • przynależność do jednej z ww. grup (potwierdzona dołączoną do formularza rekrutacyjnego umową wraz z zaświadczeniem o wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu i, w przypadku osób, których wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu przekroczyło minimalne wynagrodzenie, dokumentami potwierdzającymi dochody gospodarstwa domowego) 
 • przynależność do osób pracujących lub zamieszkujących w woj. kujawsko-pomorskim w rozumieniu przepisów KC
 • wiek powyżej 29 roku życia (od dnia 30-tych urodzin)

Kryteria dostępu premiujące dla wszystkich uczestników:

 • były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO: 5 pkt.
 • osoba zamieszkująca (w rozumieniu KC) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze (tj. miasta średnie powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów, w tym miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze): 30 pkt. 

Kryteria premiujące dla osób deklarujących udział w szkoleniach/studiach i pośrednictwie:

 • liczba ukończonych kursów/szkoleń/studiów w ostatnich 3 latach
 • 0-1: 3 pkt.
 • 2-3: 2 pkt.
 • 4 i więcej: 1 pkt
 • staż pracy: 
 • 1-2 lata: 3 pkt.
 • 3-5 lata: 2 pkt.
 • powyżej 5 lat: 1 pkt.
 • kobiety: 2 pkt 

Kryteria premiujące dla uczestników ścieżki dotacyjnej:

 • I etap: ocena formalna formularza rekrutacyjnego i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym): maks. 20 pkt.
 • II etap: ocena merytoryczna formularza pod kątem planowanej działalności gospodarczej: maks. 60 pkt. według kryteriów:
 • opis działalności: maks. 15 pkt.
 • zasoby: maks.10 pkt.
 • kwalifikacje: maks. 10 pkt.
 • wykonalność przedsięwzięcia: maks. 10 pkt.
 • ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej: maks. 15 pkt.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy u min. 28% z 65 osób powyżej 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz ubogich pracujących) poprzez realizację szkoleń, studiów podyplomowych, pośrednictwa pracy oraz utworzenie miejsc pracy dla 35 os. z ww. grup poprzez przyznanie dotacji. Realizację projektu zaplanowano do dnia 30.06.2021 r.

Spośród 100 uczestników, biorących udział w projekcie, wsparcie finansowe w postaci dotacji na utworzenie działalności gospodarczej otrzyma 35 osób, które zostaną wybrane na podstawie przedstawionych biznesplanów. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

 • dla uczestników deklarujących udział w szkoleniach/studiach i pośrednictwie pracy:
 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem IPD
 2. Szkolenie zawodowe, studia podyplomowe
 3. Pośrednictwo pracy
 • dla uczestników ścieżki dotacyjnej:
 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem IPD
 2. Wsparcie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 3. Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 4. Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej

 

Planowane efekty realizacji projektu to stworzenie 35 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, poprawa sytuacji na rynku pracy, w rozumieniu efektywności zawodowej u 28% z 65 uczestników projektu (poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jest jako przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia, lub zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/ umiejętności/ kwalifikacji, lub awans w dotychczasowej pracy, lub zmiana pracy na wyżej wynagradzaną) oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 59 uczestników poprzez szkolenia/ studia podyplomowe.

Wartość projektu: 1 999 854,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 699 875,90 zł

Biuro projektu: ul. Piernikarska 4/6, 87-100 Toruń

Kontakt:

w przypadku pytań dotyczących projektu, należy wysłać sms o treści „kontakt” pod numer 537-676-568, a pracownicy biura skontaktują się z nadawcą smsa.

Załączniki: