Rodzice w pracy

Projekt „Rodzice w pracy.” realizowany jest na podstawie umowy dofinansowania
zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy
Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
Poddziałanie RPKP.08.04.01 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

od  16.07.2018 r. do 12.08.2018 r.

Celem projektu jest wspieranie aktywizacji zawodowej w powrocie na rynek pracy 22 (21K, 1M) osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich /rodzicielskich /wychowawczych z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego.

Projekt obejmuje:

1) Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez max do 12 m-cy finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (voucher) obejmujące: a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna, b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług, oraz

2) Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3

− wartość projektu: 281290,00
− wkład Funduszy Europejskich: 239096,50

Szczegóły projektu znajdują się w regulaminie.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji opublikowane zostaną w dniu 16.08.2018 r. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu skontaktujemy się telefonicznie celem umówienia terminu na podpisanie umowy.

WYNIKI REKRUTACJI

lista rankingowa I grupa

lista rankingowa II grupa

  1. Regulamin Rodzice w pracy z dn. 28.06.2018 r.
  2. Ośw. wielodzietność rodziny
  3. Ośw. samotne rodzicielstwo
  4. Ośw. os. biernej zawodowo
  5. formularz rekrutacyjny