Nowa perspektywa – studia podyplomowe

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy 15 osób (12 K, 3 M) wyłącznie osób bezrobotnych oraz osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez udział w projekcie w terminie do 31.07.2020 r.

Wartość projektu: 223 939,13 zł

Wkład funduszy Unii Europejskiej: 190 348,26 zł

Uczestnikami/czkami Projektu będzie 15 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko -pomorskim w szczególności:

a) bezrobotne i bierne zawodowo kobiety

b) bezrobotne i bierne zawodowo osoby z niepełnosprawnością

c) bezrobotne i bierne zawodowo osoby powyżej 50 roku życia

Zakres wsparcia: 

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania – 2 godzinne spotkanie indywidualne doradcy zawodowego z Uczestnikiem/czką Projektu,

2. Poradnictwo zawodowe  – 3 godzinne spotkanie indywidualne doradcy zawodowego z Uczestnikiem/czką Projektu

3. Pośrednictwo pracy – średnio 5 godzin na jednego Uczestnika/czkę Projektu

4. Studia podyplomowe – na Studia Podyplomowe skierowane będą osoby zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Średni koszt przeznaczony na realizację studiów podyplomowych na jednego Uczestnika/czkę Projektu wynosi 4500,00 zł.

5.  Staże zawodowe –  3 miesiące. W trakcie realizacji stażu zawodowego Uczestnikowi/czce Projektu zostanie wypłacone stypendium stażowe w kwocie 1305,94 zł brutto (wraz ze składkami pracodawcy) miesięcznie.

6. Zwrot kosztów dojazdu – Uczestnikowi/czce Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy, Studia podyplomowe

Dokumenty rekrutacyjne: 

Formularz rekrutacyjny NP

Ośw. o kryterium wiekowym NP

Ośw. o statusie na rynku pracy NP

Ośw. uczestnika projektu NP

REGULAMIN – Nowa perspektywa

Umowa udziału w projekcie „Nowa perspektywa”

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu, które mieści się w Toruniu przy ul. Piernikarskiej 6/ 13, Toruń 87-100, w godzinach 9.30 – 14.00, od poniedziałku do czwartku.

Okres realizacji Projektu: od 01.06.2019 r. do 31.07.2020 r.