Czas na studia podyplomowe II

 

 

UWAGA ! W związku z wolnymi miejscami w projekcie prowadzony jest nabór uzupełniający. Zapraszamy do składania dokumentów. Nabór prowadzony będzie do końca lipca 2019 r. lub do wyczerpania miejsc. 

Projekt „Czas na studia podyplomowe II” realizowany jest przez Fundację Gospodarczą “Pro Europa” oraz Partnera Projektu Canvi s.c. A. Umińska, K. Kościukiewicz

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami poprzez:

Okres realizacji Projektu: od 2019-06-01 do 2020-07-31

Uczestnikami/czkami Projektu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkującymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko – pomorskim w szczególności:
a) bezrobotne i bierne zawodowo kobiety
b) bezrobotne i bierne zawodowo osoby z niepełnosprawnością
c) bezrobotne i bierne zawodowo osoby powyżej 50 roku życia
Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 26 osób (21 kobiet, 5 mężczyzn), w tym:
● 18 osób biernych zawodowo
● 8 osób bezrobotnych

które muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a. zamieszkiwanie na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. jako: „miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu”);
b. ukończony co najmniej I stopień studiów i posiadanie co najmniej tytułu licencjata lub inżyniera
c. pomyślne przejście procedury rekrutacyjnej
d. dobrowolne podpisanie oświadczenia na temat przetwarzania danych osobowych wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji własnej na rynku pracy celem pomiaru rezultatów Projektu oraz umowy uczestnictwa w Projekcie.

Planowane efekty:
– 8 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych zostanie wsparciem w programie
– 18 osób biernych zawodowo objętych zostanie wsparciem w programie
– 2 osoby z niepełnosprawnościami objętych zostanie wsparciem w programie
– 2 osoby w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie

-12 osób podejmie zatrudnienie (osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
– 8 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
– 26 osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych zostanie Indywidualnym Planem Działania
– 26 osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych zostanie poradnictwem zawodowym
– 26 osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych zostanie pośrednictwem pracy
– 26 osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych zostanie studiami podyplomowymi
– zrealizowanych zostanie 78 miesięcy staży zawodowych odbytych przez uczestników w projektu, tj. osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo

Wartość projektu: 382 650,46 PLN
Wkład UE: 363 517,93 PLN

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
osobiście w Biurze projektu: Fundacja Gospodarcza “Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 16:00 lub przesłać pocztą/kurierem na adres Biura projektu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 8.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Dokumenty rekrutacyjne: 

Formularz rekrutacyjny CzNSP II

REGULAMIN CzNSP II

Ośw. o kryterium wiekowym CzNSP II

Ośw. o statusie na rynku pracy CznSP II

Ośw. uczestnika projektu CzNSP II

Umowa udziału w projekcie „CzNSP II”