Lepsze jutro

 

 

Canvi s.c. A. Umińska, K. Kościukiewicz realizuje projekt “Lepsze jutro”, dofinansowany z Funduszy Europejskich (Poddziałanie RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), który jest skierowany do 29 osób (18 K, 11 M) w wieku powyżej 29 lat, tj. osób, które ukończyły 30 rok życia (łącznie z dniem 30-tych urodzin), pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
 • pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
 • ubogich pracujących.

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (których termin upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. W przypadku osób ubogich pracujących ich zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby te zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.  

Kryteria dostępu obligatoryjne dla wszystkich uczestników:

 • przynależność do osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilno-prawnych/ ubogich pracujących; osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe i pracujące na umowy cywilno-prawne, dodatkowo przynależenie do grupy osób, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie załącznika do formularza zgłoszeniowego: umowy o pracę wraz z zaświadczeniem o wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu /umowa cywilnoprawna z zaświadczeniem o wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu/ w przypadku ubogich pracujących, jeżeli wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu przekracza minimalne wynagrodzenie kandydat na Uczestnika projektu musi przedłożyć dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje ze wskazaniem liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym). Okres zatrudnienia (umowa zawarta na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
 • przynależność do osób pracujących lub zamieszkujących w woj. kujawsko-pomorskim w rozumieniu przepisów KC
 • wiek powyżej 29 roku życia (od dnia 30-tych urodzin)

Kryteria premiujące dla osób deklarujących udział w szkoleniach/studiach i pośrednictwie:

 • liczba ukończonych kursów/szkoleń/studiów w ostatnich 3 latach

– 0-1: 3 pkt.

– 2-3: 2 pkt.

– 4 i więcej: 1 pkt

 • staż pracy: 
 • 1-2 lata: 3 pkt.
 • 3-5 lata: 2 pkt.
 • powyżej 5 lat: 1 pkt.
 • kobiety: 5 pkt
 • były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO: 10 pkt.
 • osoba zamieszkująca (w rozumieniu KC) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze – odrębna lista rankingowa zapewniająca min. 30% miejsc w projekcie dla osób ze wskazanych obszarów.

Kryteria premiujące dla uczestników ścieżki dotacyjnej:

I etap: 

 • ocena formalna: możliwe jednokrotne uzupełnienie/korekta – 3 dni)
 • ocena merytoryczna: i merytoryczna formularza pod kątem planowanej działalności gospodarczej przez 2 członków Komisji Oceny: max 75 pkt
 1. rodzaj działalności gospodarczej (sektor, branża): 4 pkt
 2. obszar działania : 2 pkt
 3. charakterystyka potencjału klientów/odbiorców/kontrahentów: 5 pkt
 4. charakterystyka konkurencji: 5 pkt
 5. posiadane kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia DG :10 pkt
 6. posiadane wykształcenie/doświadczenie do DG :9pkt
 7. posiadane zasoby: 9 pkt
 8. stopień przygotowania inwestycji do realizacji.: 9 pkt
 9. koszt inwestycji i rodzaje planowanych wydatków, wysokość wnioskowanej dotacji: 7 pkt
 10. przynależność do preferowanej grupy: razem 15 pkt (Kobiety 5 pkt, byli uczestnicy projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO: 10 pkt; os. zamieszkujące w rozumieniu kodeksu cywilnego miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze: pierwszeństwo)

II etap: 

 • Weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (na podstawie rozmowy doradcy zaw z kandydatem: max 25 pkt)

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy u min. 18% z 29 (18K, 11 M) pracujących, powyżej 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez realizowanie szkoleń, studiów podyplomowych, pośrednictwa pracy i utworzenie miejsc pracy dla 10 osób z grupy poprzez przyznanie im dotacji do 31.12.2021 roku.

Spośród 29 uczestników, biorących udział w projekcie, wsparcie finansowe w postaci dotacji na utworzenie działalności gospodarczej otrzyma 10 osób, które zostaną wybrane na podstawie przedstawionych biznesplanów. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

 • dla uczestników deklarujących udział w szkoleniach/studiach i pośrednictwie pracy:
 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem IPD (3 godziny na 1 osobę)
 2. Szkolenie zawodowe, studia podyplomowe
 3. Pośrednictwo pracy (3 godziny na 1 osobę)
 • dla uczestników ścieżki dotacyjnej:
 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem IPD (3 godziny na 1 osobę)
 2. Szkolenie z zakresu Działalności Gospodarczej (24 godziny), w programie między innymi:
 • Definicja Działalności Gospodarczej
 • określenie działalności przyszłej firmy (pomysł, PKD)
 • formy działania i ich specyfikacja
 • rejestracja firmy
 • REGON
 • Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego
 • zgłoszenia dokonywane w ZUS
 1. Doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu – indywid.- 4 godz/1 os – dopracowanie pomysłu na biznes, wsparcie w zakresie prawidłowości wypełnienia poszczególnych obszarów biznesplanu. 
 2. Otrzymanie dotacji
 3. Otrzymanie wsparcia pomostowego:
 • 10 osób: wsparcie podstawowe (6 miesięcy, wypłacane na zasadzie refundacji) 1000,00 zł netto, wsparcie przedłużone (4 miesiące, wypłacane na zasadzie refundacji) 1000,00 zł netto

Wartość projektu: 561 323,13 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 477 124,66 zł

Biuro projektu: ul. Piernikarska 4/6, 87-100 Toruń

Kontakt: biuro@canvi.pl

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TERMINIE 15.12.2020 – 08.01.2021 r. 

Z UWAGI NA BRAK ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU NA ŚCIEŻKĘ SZKOLENIOWĄ REKRUTACJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO DNIA 28.02.2021 R. 

WYNIKI REKRUTACJI – ŚCIEŻKA DOTACJI 

Lista rezerwowa – dotacja

Lista osób zakwalifikowanych – dotacja

Lista osób niezakwalifikowanych

Lista osoób biorących udziałw rekrutacji

DOKUMENTY DO POBRANIA 

DOKUMENTY – ŚCIEŻKA DOTACYJNA

Regulamin_sciezka_dotacji-1

Regulamin_sciezka_dotacji_nabór 08.01.2021

1_FR_dotacja

Regulamin_sciezka_dotacji

4_Zał. nr 4 do umowy

4_Zał. nr 2 do umowy

4_Zał. nr 3 do umowy

4_Zał. nr 1 do Umowy

4_Wzór umowy

1_FR_Zał. nr 5 do FR

1_FR_Zał. nr 4 do FR

1_FR_Zał. nr 3 do FR

1_FR_Zał. nr 2 do FR

1_FR_Zał. nr 1 do FR

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego

reg_zal_2_wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

DOKUMENTY – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

Regulamin_sciezka_szkolen-1

Regulamin_sciezka_szkolen-2

Regulamin_sciezka_szkolen-3

4_Zał. nr 4 do umowy

4_Zał. nr 3 do umowy

4_Zał. nr 2 do umowy

4_Zał. nr 1 do Umowy

4_wzór umowy

1_FR_Zał. nr 5 do FR

1_FR_Zał. nr 4 do FR

1_FR_Zał. nr 3 do FR

1_FR_Zał. nr 2 do FR

1_FR_sciezka_szkol