Czas na studia podyplomowe

Projekt „Czas na studia podyplomowe” realizowany jest przez Fundację Gospodarczą “Pro Europa”oraz Partnera Projektu  Canvi s.c. A. Umińska, K. Kościukiewicz

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami poprzez:  

Okres realizacji Projektu: od 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r.

Uczestnikami/czkami Projektu są osoby bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia,  zamieszkującymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko – pomorskim w szczególności:

  1. kobiety
  2. osoby bierne zawodowo z niepełnosprawną
  3. osoby powyżej 50 roku życia

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 25 osób (15 kobiet, 10 mężczyzn), w tym:

  • 15 kobiet biernych zawodowo
  • 3 osoby bierne zawodowo powyżej 50 roku życia
  • 2 osoby bierne zawodowo z niepełnosprawną powyżej 29 roku życia

które muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a. zamieszkiwanie na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. jako: „miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu”);

  1. ukończony co najmniej I stopień studiów i posiadanie co najmniej tytułu licencjata lub inżyniera
  2. pomyślne przejście procedury rekrutacyjnej
  3. dobrowolne podpisanie oświadczenia na temat przetwarzania danych osobowych wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji własnej na rynku pracy celem pomiaru rezultatów Projektu oraz umowy uczestnictwa w Projekcie.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu to:

Wskaźniki produktu

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie -25 osób

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 2 osoby

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie -3 osoby

Wskaźniki rezultatu

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu –  10 osób

Liczba osób niepełnosprawnych  pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu -1 osoba

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 8 osób

Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -1 osoba

Wartość projektu: 344 168,24 zł

Dokumenty rekrutacyjne można składać: osobiście w Biurze projektu: Fundacja Gospodarcza “Pro Europa”, ul. Warszawska 4/7,87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku  lub przesłać pocztą na adres Biura projektu

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie;  Poddziałanie 8.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.