Projekty unijne w trakcie realizacji

Obecnie prowadzimy rekrutację do projektu

„Nowa perspektywa” 

I etap – termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 10.06.2019 r. – do 05.07.2019  r.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna od 1.07.2019 r. do 19.07.2019 r.
III etap – spotkania komisji rekrutacyjnej od 22.07.2019 r. -30.07.2019 r. – utworzenie list rankingowych
IV etap – 31.07.2019 r.  ogłoszenie wyników rekrutacji

Projekt „Nowa perspektywa” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu jako Instytucją Pośredniczącą; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 8.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

„Czas na studia podyplomowe II”

Rekrutacja prowadzona jest od 03.06.2019 r. – 05.07.2019 r.

Projekt „Czas na studia podyplomowe II”  realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu jako Instytucją Pośredniczącą; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 8.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Szczegóły dotyczące projektów znajdziecie Państwo w zakładkach.