Projekty unijne w trakcie realizacji

Projekt „Mama i Tata w pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego;  Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Lider: Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Celem projektu jest wspieranie aktywizacji zawodowej w powrocie na rynek pracy 50 (49K, 1M) osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich /rodzicielskich /wychowawczych z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego poprzez udział w projekcie w terminie do 30.06.2018 r.

Rezultatem projektu będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 43% uczestników projektu w okresie do 3 miesięcy po dniu od zakończeniu udziału w projekcie.

Wartość projektu: 540 760,00 zł, w tym wkład UE: 459 646,00 zł.

termin realizacji projektu: 01.02.2017 r. –  30.06.2018 r.

 • Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej wyłączoną z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracającą na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych.
 • Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (bycie rodzicem lub opiekunem prawnym).

W ramach projektu oferujemy:

 • wsparcie finansowe w postaci zwrotu części faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (nie więcej niż 600 zł miesięcznie na dziecko) przez maksymalnie 12 kolejnych miesięcy (ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia i nie dłużej niż do końca projektu, tj. do 30.06.2018 r.). Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje:
 1. opiekę nad dzieckiem w żłobku lub
 2. opiekę nad dzieckiem w klubie dziecięcym lub
 3. wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu
 • działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy dla rodziców, którzy w dniu przystąpienia do projektu pozostawali bez pracy, w tym osób przebywających na urlopie wychowawczym:
 1. Identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu;
 2. Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne;
 3. Pośrednictwo pracy;
 4. Szkolenia zawodowe.